Wonen in Dinxperlo

Welkom op 't Beggelder

Ambitie
Prettig en betaalbaar wonen in een mooie, duurzame wijk. Dat is de ambitie die we hebben met het ontwikkelen van woongebied ’t Beggelder. Daarbij zorgen we voor een eerlijke verdeling tussen huurwoningen, eengezinswoningen, levensloopbestendige woningen, twee-onder-eenkapwoningen en vrijstaande woningen.

Het plan
Met deze ontwikkeling levert het plan ’t Beggelder een flinke bijdrage in de aanpak van de woningnood in de Achterhoek. Starters, gezinnen en senioren zullen allemaal een plekje moeten kunnen vinden in de nieuwe wijk. Uitgangspunt is dat de wijk klimaatadaptief wordt aangelegd. Dit betekent onder andere voldoende ruimte voor groen en water. Ook de aansluiting op de omliggende woningen heeft aandacht nodig
en het zorgen voor een passende ontsluiting van de nieuwe wijk via auto-, fiets- en wandelpaden.

Uitwerking planvorming
Om een woonwijk als ‘t Beggelder aan te leggen gaan we
niet over één nacht ijs. We vinden het belangrijk om alle belanghebbenden bij de ontwikkeling te betrekken. Bij de start van het proces hebben we omwonenden en de inwoners van Dinxperlo gevraagd om hun input en eventuele vragen of zorgen. “Ruimte”, “ons kent ons” en “groen” zijn belangrijke termen die we tijdens deze avonden hebben opgepikt en die we meenemen bij het ontwikkelen van het woongebied. Op basis van de input van belanghebbenden maken we een ontwikkelvisie; een abstract plan met de kaders en uitgangspunten waaraan de nieuwe wijk zal moeten
voldoen. Dit plan bespreken we opnieuw met alle betrokken partijen tijdens een aantal informatie avonden. Daarna volgen een stedenbouwkundig plan en de concrete verkaveling van het gebied.

Gaandeweg voeren we diverse onderzoeken uit. Denk bijvoorbeeld aan een archeologisch onderzoek verkeersonderzoek, bodemonderzoeken en bijvoorbeeld
hoe omgegaan moet gaan worden met regenwater. Ook onderzoeken we de flora en fauna in het gebied en hoe we de wijk zo duurzaam mogelijk kunnen bouwen.

Uiteindelijk zal de gemeenteraad een omgevingsplan vaststellen, op basis waarvan de vergunningverlening en de bouw van de nieuwe woonwijk kunnen gaan plaatsvinden. We verwachten dat met de bouw van woningen in 2026 aangevangen kan worden.